VPowerLeadsBank patch list

Back to NEW internal sound library.

 

1 V-TalkingLead
2 V-UniHorn
3 V-FlutBreath
4 V-MagicFour
5 V-BasicWowLead
6 V-WooFloo
7 V-Kookaburra
8 V-CryMyBassoon
9 V-SuspiciousSpy
10 V-Talker
11 V-Walker
12 V-MountainHorns
13 V-TalkerCloser
14 V-TuneUFlutes
15 V-WhyOct
16 V-SoftFlute
17 V-BassmanSteps
18 V-BassmanVoice
19 V-ShhhVox
20 V-NoisyVox
21 V-LovelySnd
22 V-Close4thWindow
23 V-RedLead
24 V-PurpLead
25 V-DoubleRec
26 V-DuraLexOcto
27 V-GhostHere
28 V-GhostThere
29 V-SweetDreams
30 V-HitMe
31 V-LonelyFlute
32 V-SynOboe
33 V-KindCoonOct
34 V-ForrestGump
35 V-ElectroFrog
36 V-ImHero
37 V-ImHere
38 V-Wowoa
39 V-BrainStorm
40 V-IrishDreams
41 V-FunnyToy
42 V-SweetCry
43 V-JungleDelay
44 V-WindEternity
45 V-TalkingFlute
46 V-5thJungles
47 V-WindSingOooo
48 V-SpacePad
49 V-Sting
50 V-CryMyEWI
51 V-4Pipe
52 V-WetLeaf
53 V-ForgottenFlute
54 V-PerpetuumMobile
55 V-Claustrophobia
56 V-HitMeTwice
57 V-YeTraffic
58 V-FuseLead
59 V-AnalogSaw
60 V-SynthBass
61 V-MutedBass
62 V-Vooo
63 V-4Voc
64 V-HelicopterSong
65 V-VirtualLollipop
66 V-WhaleSong
67 V-SiberianView
68 V-VietnamVoice
69 V-ExtremeSaw
70 V-DragonFly
71 V-PseudoClavinet
72 V-YinAndYang
73 V-FretlessSteps
74 V-SuperBrightLead
75 V-VoxChorus
76 V-RunLolaRun
77 V-CuteSuit
78 V-SpaceXXX
79 V-FluRec
80 V-ExtremeStorm
81 V-VivaLaVita
82 V-BlueLead
83 V-DistHorns
84 V-DetuneLead
85 V-BassoRes
86 V-Gravity
87 V-OpenWind
88 V-OpenWind2
89 V-SayMeNo
90 V-ShaChorus
91 V-DelayedFlu
92 V-MoonStep
93 V-IAmHungry
94 V-EffectiveSaw
95 V-Papa&Son
96 V-IStillLoveYou
97 V-SpringCats
98 V-GhostsAround
99 V-WhoHere
100 V-AccoSynth

 

Back to NEW internal sound library.